1. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA

Na początku zamieszczone są wszelkie oświadczenia projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje zawodowe.
Następnie jest zbiór wymaganych dokumentów:
• warunki techniczne przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego. O wydanie takich warunków Inwestor lub pełnomocnik występuje do wodociągów.
• warunki techniczne przyłącza energetycznego – występuje się do dostawcy energii o wydanie takich warunków.
• warunki techniczne przyłącza gazowego – występuje się do dostawcy gazu o wydanie takich warunków.
• warunki techniczne do wykonania zjazdu z drogi publicznej do budynku mieszkalnego.
• wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania terenu wykonuje się w skali 1:500 tak by widoczna była na niej cała planowana i istniejąca zabudowa terenu. Na uwierzytelnionej mapie do celów projektowych otrzymanej od Geodety zaznaczamy granice działki, usytuowanie jej względem stron świata oraz sąsiednich nieruchomości. Dokonujemy również obrysu planowanego budynku, a także istniejącej już na działce zabudowy. Zaznaczony też zostaje sposób odprowadzania ścieków z nieruchomości, układ zieleni czy komunikacyjny, z lokalizacją wjazdu na działkę. W projekcie zagospodarowania powinny zostać oznaczone również miejsca na składowanie odpadów (śmietnik), zbiorniki na nieczystości (szambo, przydomowa oczyszczalnia ścieków), ogrodzenie czy mała architektura ogrodowa. Oprócz rysunku na mapie, architekt przygotowuje również część opisową projektu zagospodarowania terenu. Są tam zawarte informacje o powierzchni: zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia z ustaleniami miejscowego planu, czy w przypadku jego braku – z decyzją o warunkach zabudowy.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

Pierwszym etapem jest wykonanie badań geotechnicznych przez Geotechnika i na jej podstawie, ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia budynku. Podstawą prawną zobowiązującą do wykonywania opinii geotechnicznych jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Jest to wystarczające dla wczesnej fazy projektowej, pozwalające w optymalny sposób zaprojektować obiektu budowlanego.
Projekt architektoniczno-budowlany składa się z:
• Branży architektonicznej – jest to części opisowa zawierająca podstawowe wielkości projektowanego domu jak powierzchnia użytkowa, zabudowy, kubatury itp. a także przyjęte rozwiązania technologiczno-materiałowe. Druga część to część graficzna, czyli rysunki wszystkich elewacji budynku, rzuty każdej z kondygnacji oraz przekroje budynku, zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.
• Branży konstrukcyjnej – tu także jest część opisowa, której głównym elementem są obliczenia statyczne na podstawie których określa się wymiary konstrukcji, tak aby w przyszłości „wytrzymała” obciążenia np.: grubość stropów. W tej części znajduje się również opis konstrukcji np.: rodzaj fundamentów i zastosowanego betonu i zbrojenia do ich wykonania, ścian konstrukcyjnych itd. Na podstawie wykonanej wcześniej opinii geotechicznej projektant określa wielkość i rodzaj fundamentów pod przyszły budynek. Druga część – część graficzna zawiera m.in. rzuty fundamentów z układem zbrojenia, rzuty stropów z układem zbrojenia, rzut więźby dachowej.

4. PROJEKT INSTALACJI SANITARNEJ

Składa się z części opisowej:
• instalacji wodociągowej – opis instalacji wewnętrznej, obliczenia zużycia wody
• kanalizacji sanitarnej – opis instalacji wewnętrznej, instalacji zewnętrznej, opis robót ziemnych, parametry zbiornika ścieków sanitarnych. Gdy nie ma możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej należy zaprojektować szambo lub przydomową oczyszczalnię. Trzeba sprawdzić czy jest możliwość zrobienia przydomowej oczyszczalni. Gdy gmina znajduje się na terenach objętych kanalizacją, wówczas nie ma możliwości wykonania oczyszczalni. Należy czekać na doprowadzenie kanalizacji do działki, a w tym czasie wybudować szambo.
• kanalizacji deszczowej, czyli projektu instalacji odprowadzającej wodę deszczową poprzez rynny,rury spustowe zewnętrzne i przykanaliki kanalizacji deszczowej do studni chłonnej. W przypadku braku kanalizacji deszczowej wody opadowe mają być kierowane na nieutwardzony teren inwestycji lub do retencyjnego zbiornika na wody opadowe.
• instalacji centralnego ogrzewania – dotyczy sposobu ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody, zestawienia zapotrzebowania ciepła i dobór grzejników dla poszczególnych pomieszczeń, opis ogrzewania podłogowego.
• instalacji gazowej – zawiera rozrys instalacji gazowej wraz z aksonometrią projektowanego układu.
• instalacji i urządzeń wentylacyjnych – opisu wentylacji grawitacyjnej lub wentylacji mechanicznej, czyli dobranie odpowiedniego rekuperatora, wszelkie wyliczenia dotyczące ilości powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń.
• charakterystyki energetycznej obiektu – jest to bilans mocy urządzeń elektrycznych, właściwości cieplnych przegród zewnętrznych, parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej. Zamieszczone są także zestawienia rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody, zestawienie kosztów inwestycyjno-eksploatacyjnych za okres 10 lat dla wariantu projektowanego i alternatywnego.

Część graficzna – rzuty kondygnacji – instalacje wody, kanalizacji, instalacji c.o., gazu, w przypadku rekuperacji rozmieszczenie anemostatów.

5. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

W opisie znajdują się przyjęte rozwiązania technologiczno–materiałowe instalacji elektrycznej. Część rysunkowa zawiera rzuty kondygnacji oraz ewentualnie rozwinięcie. Dzięki temu można dokładnie przeanalizować najmniejsze detale, czyli każde usytuowanie gniazdka, kontakty itp. Wówczas na etapie budowy jest przekazywany gotowy projekt ekipie, która zgodnie z tym wykonuje całą instalację.

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Najważniejsze w BiOZ to określenie potencjalnych zagrożeń związanych z budową obiektu budowlanego.

7. GDY PROJEKT JEST GOTOWY MOŻNA STARAĆ SIĘ O POZWOLENIE NA BUDOWĘ.

Pozwolenie na budowę wydawane jest na wniosek Inwestora. Wniosek może zostać złożony także przez pełnomocnika. Czas oczekiwania na decyzję do 65 dni. Do wniosku należy dołączyć:
• cztery egzemplarze projektu budowlanego
• oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
• pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbowa (jeżeli ustanowiono pełnomocnika)
• decyzja o warunkach zabudowy, jeśli dla terenu, na którym znajduje się działka, nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
• oświadczenie projektanta o możliwości podpięcia obiektu do sieci ciepłowniczej.