INFORMACJA W SPRAWIE POWIERZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Architraw 32-545 Dulowa, ul. Brzozowa 5
inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: dulowa@architraw.net

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • Zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług).
 • Dochodzenie roszczeń.
 • Archiwizacja.
 • Udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski.
 • Prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.
 • Wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Firmie Architraw

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 • Udzielona zgoda.
 • Konieczność wykonania umowy lub podjęcia dodatkowych działań na Państwa żądanie w trakcie umowy.
 • Konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na projektancie.
 • Konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez projektanta, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • Procesorom w związku ze zleconymi przez Firmę Architraw w związku z działaniami realizowanymi na rzecz Zleceniodawcy.
 • Podmiotom współpracującym oraz wykonującym usługi na rzecz Firmy Architraw.
 • Firmom kurierskim i pocztowym, które ewentualnie będą dostarczać do Państwa przesyłki w tym korespondencję mailową.
 • Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • Przepisy prawa, które mogą obligować Firmę Architraw do przetwarzania danych przez określony czas.
 • Okres przez jaki są świadczone usługi.
 • Okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora.
 • Okres na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 • Żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych.
 • Żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 • Usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania.
 • Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Firmę Architraw, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres z dopiskiem „Dane osobowe” na skrzynkę dulowa@architraw.net